Wat is Open Source Software?

De ervaring leert dat een keus voor open standaarden voor veel organisaties een stap is op weg naar een omgeving waarin ook open source software een belangrijke rol speelt.
  • De broncode van de software is vrij beschikbaar.
  • In het licentiemodel is het intellectueel eigendom en het (her)gebruik van de software en bijbehorende broncode dusdanig geregeld dat de licentienemer de broncode mag inzien, gebruiken, verbeteren, aanvullen en distribueren.
Een open source licentie dwingt af dat de broncode van het product, en soms ook de aanpassingen daarop, vrij beschikbaar moet zijn. Om helder te maken wanneer software open source software genoemd mag worden, zijn door de Open Source Initiative voorwaarden opgesteld waaraan een licentie moet voldoen, zodat de software die onder die licentie vrijgegeven wordt, open source genoemd mag worden.
De vrijheid om de software aan te passen heeft ertoe geleid dat belanghebbenden gezamenlijk werken om de software te verbeteren of uit te breiden, zonder dat eigendomskwesties deze samenwerking in de weg zitten. Deze nieuwe vorm van samenwerking, waarbij personen uit verschillende organisatie, landen of op persoonlijke titel gezamenlijk de software verder ontwikkelen (open source communities), wordt de open source ontwikkelmethode genoemd. Vaak wordt gezegd dat open source software gratis is. Die constatering is deels juist, want alleen voor de licenties van open source software hoeft niet te worden betaald. Voor de rest (ondersteuning, onderhoud, opleiding/training, maatwerk, et cetera) worden over het algemeen wél marktconforme bedragen in rekening gebracht.
Sticker with the inscription open source hanging on a rope on a pink background

Wat is een Open Standaard?

Onder een ‘open standaard’ verstaan we een standaard die voldoet aan de volgende eisen:

  1. De standaard is goedgekeurd en zal worden gehandhaafd door een not-for-profit organisatie, en de lopende ontwikkeling gebeurt op basis van een open besluitvormingsprocedure die toegankelijk is voor alle belanghebbende partijen (consensus of meerderheidsbeschikking enz.);
  2. De standaard is gepubliceerd en over het specificatie document van de standaard kan vrijelijk worden beschikt of het is te verkrijgen tegen een nominale bijdrage. Het moet voor een ieder mogelijk zijn om het te kopiëren, beschikbaar te stellen en te gebruiken om niet of tegen een nominale prijs;
  3. Het intellectuele eigendom – m.b.t. mogelijk aanwezige patenten – van (delen van) de standaard is onherroepelijk ter beschikking gesteld op een royalty-free basis;
  4. Er zijn geen beperkingen omtrent het hergebruik van de standaard.

Het gaat om standaarden ten behoeve van interoperabiliteit van informatiesystemen (ofwel het kunnen uitwisselen van gegevens tussen computerprogramma’s). Standaarden kunnen ‘open’ zijn of ‘gesloten’. Door open standaarden te gebruiken in plaats van standaarden die leveranciergebonden zijn (door intellectueel eigendomsrecht) kan de gebruiker informatie vastleggen in een toekomstvast formaat. Hoewel open source software vaak (ook) gebruik maakt van open standaarden is dat niet noodzakelijk. Gesloten source software kan met open standaarden omgaan en omgekeerd.

In de praktijk van werken met standaarden bestaan er nog een aantal belangrijke nuances:

  1. Er zijn veel standaarden die volledig open zijn, maar niet bij een not-for-profit organisatie zijn ondergebracht. Bijvoorbeeld het overgrote deel van de API’s van open source bilbiotheken valt hieronder. In praktijk hebben dit soort standaarden vrijwel alle positive eigenschappen van open standaarden, ook al zijn ze dat officieel niet.
  2. Er zijn open standaarden die maar door een zeer beperkt aantal leveranciers worden ondersteund, en open standaarden die door veel leveranciers ondersteund worden. Het moge duidelijk zijn welke standaarden het meeste voordelen voor de gebruikende organisatie opleveren.

Sommige open standaarden hebben officiele interoperabiliteits-tests voor leveranciers. Van andere open standaarden is de interoperabiliteit tussen verschillende producten in realiteit beperkt. Ook hier zal het duidelijk zijn welke standaarden de meeste voordelen opleveren.

Software
Contact

Open IT Solutions is een jong en dynamisch bedrijf en vooral gericht op kleine ondernemingen voor het leveren van services.

De kracht van Open IT Solutions ligt in basis in het brede overzicht van IT producten die beschikbaar zijn op de markt. 

Wij zijn overtuigd dat producten die gebruik maken van open standaarden en/of open source veelal een grotere kwaliteit bezitten en over een langere periode beschikbaar blijven / toegankelijk / ondersteund zijn dan gesloten standaarden of gesloten source.