Wat is een Open Standaard?

Onder een ‘open standaard’ verstaan we een standaard die voldoet aan de volgende eisen:

  1. De standaard is goedgekeurd en zal worden gehandhaafd door een not-for-profit organisatie, en de lopende ontwikkeling gebeurt op basis van een open besluitvormingsprocedure die toegankelijk is voor alle belanghebbende partijen (consensus of meerderheidsbeschikking enz.);
  2. De standaard is gepubliceerd en over het specificatie document van de standaard kan vrijelijk worden beschikt of het is te verkrijgen tegen een nominale bijdrage. Het moet voor een ieder mogelijk zijn om het te kopiëren, beschikbaar te stellen en te gebruiken om niet of tegen een nominale prijs;
  3. Het intellectuele eigendom – m.b.t. mogelijk aanwezige patenten – van (delen van) de standaard is onherroepelijk ter beschikking gesteld op een royalty-free basis;
  4. Er zijn geen beperkingen omtrent het hergebruik van de standaard.

Het gaat om standaarden ten behoeve van interoperabiliteit van informatiesystemen (ofwel het kunnen uitwisselen van gegevens tussen computerprogramma’s). Standaarden kunnen ‘open’ zijn of ‘gesloten’. Door open standaarden te gebruiken in plaats van standaarden die leveranciergebonden zijn (door intellectueel eigendomsrecht) kan de gebruiker informatie vastleggen in een toekomstvast formaat. Hoewel open source software vaak (ook) gebruik maakt van open standaarden is dat niet noodzakelijk. Gesloten source software kan met open standaarden omgaan en omgekeerd.

In de praktijk van werken met standaarden bestaan er nog een aantal belangrijke nuances:

  1. Er zijn veel standaarden die volledig open zijn, maar niet bij een not-for-profit organisatie zijn ondergebracht. Bijvoorbeeld het overgrote deel van de API’s van open source bilbiotheken valt hieronder. In praktijk hebben dit soort standaarden vrijwel alle positive eigenschappen van open standaarden, ook al zijn ze dat officieel niet.
  2. Er zijn open standaarden die maar door een zeer beperkt aantal leveranciers worden ondersteund, en open standaarden die door veel leveranciers ondersteund worden. Het moge duidelijk zijn welke standaarden het meeste voordelen voor de gebruikende organisatie opleveren.

Sommige open standaarden hebben officiele interoperabiliteits-tests voor leveranciers. Van andere open standaarden is de interoperabiliteit tussen verschillende producten in realiteit beperkt. Ook hier zal het duidelijk zijn welke standaarden de meeste voordelen opleveren.

Software
Contact

Open IT Solutions is een jong en dynamisch bedrijf en vooral gericht op kleine ondernemingen voor het leveren van services.

De kracht van Open IT Solutions ligt in basis in het brede overzicht van IT producten die beschikbaar zijn op de markt. 

Wij zijn overtuigd dat producten die gebruik maken van open standaarden en/of open source veelal een grotere kwaliteit bezitten en over een langere periode beschikbaar blijven / toegankelijk / ondersteund zijn dan gesloten standaarden of gesloten source.