Leveringsvoorwaarden Open IT Solutions

versie 2010-11-01

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en diensten die door de partij die hiernaar verwijst (hierna: “Dienstverlener”) worden uitgevoerd. Enige algemene voorwaarden van de wederpartij (hierna: “Opdrachtgever”) worden bij deze van de hand gewezen.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door en copyright 2010 NLUUG. NLUUG is echter geen partij bij dergelijke offertes, overeenkomsten of diensten.

Artikel 1. Offerte en aanvaarding

1.1. Dienstverlener zal een offerte opstellen waarin zij aangeeft welke software ontwikkeld dan wel aangepast zal worden, welke eventuele aanvullende dienst(en) geleverd zullen worden en welke vergoeding(en) daarvoor verschuldigd zal zijn. Voor wat betreft specificaties van Software kan worden volstaan met een algemene omschrijving die gaande de uitvoering zal worden uitgewerkt.

1.2. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na verzending door Dienstverlener, tenzij anders aangegeven in de offerte. Een offerte vervalt echter indien blijkt dat Opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt.

1.3. Opdrachtgever dient de offerte schriftelijk te aanvaarden. Indien Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Dienstverlener het in de offerte omschreven werk verricht, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd.

1.4. Tenzij anders aangegeven in de offerte kan Opdrachtgever de offerte slechts als geheel aanvaarden. Een samengesteld aanbod zal niet worden uitgelegd als een aanbod om ook afzonderlijke delen uit dit samenstel te leveren of verrichten.

1.5. Bij aanvaarding door Opdrachtgever gestelde bepalingen of voorwaarden die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Dienstverlener alleen bindend indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard.

1.6. Afwijkingen van het in deze algemene voorwaarden bepaalde is alleen mogelijk door middel van een bijlage bij de offerte die expliciet en ondubbelzinnig de afwijkende voorwaarde(n) beschrijft onder vermelding van het betreffende lidnummer uit de algemene voorwaarden.

Artikel 2. Uitvoering

2.1. Na de totstandkoming van de overeenkomst zal Dienstverlener zo spoedig mogelijk de afgesproken software of andere informatieproducten ontwikkelen dan wel aanpassen of andere overeengekomen dienst(en) leveren, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever. De wijze waarop de werkzaamheden worden verricht, is ter vrije bepaling van Dienstverlener.

2.2. Dienstverlener garandeert dat de dienstverlening naar beste kunnen worden uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Dienstverlener werkt daarbij op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van diens instructies en gegevens.

2.3. Dienstverlener heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dienstverlener zal Opdrachtgever hierover tijdig informeren. Deze derden werken onder leiding, toezicht en verantwoordelijkheid van Dienstverlener.

2.4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de werkzaamheden mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dienstverlener aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden, tijdig aan Dienstverlener worden verstrekt.

2.5. Door Dienstverlener opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Dienstverlener is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, pas in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld behoudens de in de wet dwingend voorgeschreven situaties waarin het verzuim van rechtswege intreedt. Dienstverlener zal zich inspannen om bij (dreigende) overschrijding van termijnen Opdrachtgever zo snel mogelijk te informeren.

2.6. Dienstverlener heeft het recht software en aanvullende diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Dienstverlener niet na komt.

Artikel 3. Ontwikkeling van software

3.1. Dienstverlener is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

3.2. Indien door Opdrachtgever aan Dienstverlener verstrekte bronmaterialen zijn beschermd door enig recht van intellectueel eigendom, staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door Dienstverlener in het kader van de overeenkomst.

3.3. Dienstverlener heeft het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief open source software, bij de ontwikkeling of onderhoud van software. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde software bij Opdrachtgever. Dienstverlener zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

3.4. Dienstverlener zal waar mogelijk de te maken of onderhouden software realiseren op basis van open standaarden, dat wil zeggen standaarden of normen die publiek beschikbaar zijn. Dienstverlener zal daarbij royalty-vrij te implementeren standaarden kiezen indien deze beschikbaar zijn. Eventuele royalties zijn voor rekening van Opdrachtgever.

3.5. Uitsluitend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen of dit noodzakelijk is in verband met licentiebepalingen van derden, zal de broncode van ontwikkelde software aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.

3.6. Opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener voor aanspraken van derden dat geleverde software inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom (zoals octrooien, auteursrechten en dergelijke), tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat Dienstverlener kennis had of had moeten hebben van de inbreuk bij het betreffende software en Dienstverlener daarvoor niet gewaarschuwd heeft. Dienstverlener heeft geen onderzoeksplicht op dit gebied voor door Opdrachtgever aan Dienstverlener verstrekte bronmaterialen.

3.7. De in de software, bijbehorende materialen en documentatie gevoerde taal is Engels. Communicatie tussen Opdrachtgever en Dienstverlener is eveneens in het Engels, tenzij beide partijen het Nederlands beheersen.

Artikel 4. Installatie en onderhoud van software

4.1. Indien installatie en/of configuratie is overeengekomen, zal Dienstverlener de software installeren en/of configureren op door Opdrachtgever aan te wijzen hardware en netwerken. De keuze, aanschaf en beheer van deze hardware en netwerken is uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Dienstverlener zal aanwijzingen geven over de gewenste configuratie. Indien de aangewezen hardware en netwerken niet aan de eisen van Dienstverlener voldoet, is Dienstverlener gerechtigd installatie of configuratie te weigeren.

4.2. Opdrachtgever zal op verzoek van Dienstverlener medewerkers en hulppersonen van Dienstverlener alle benodigde toegang verlenen tot de betrokken computersystemen om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de software mogelijk te maken. Fysieke toegang tot deze systemen zal alleen plaatsvinden als dit noodzakelijk is, en alleen na voorafgaand overleg met Opdrachtgever.

4.3. Indien voor het gebruik van de software licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en zorgdragen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden. Opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener voor aanspraken van derden betreffende installatie en onderhoud van de software.

4.4. Indien onderhoud is overeengekomen, zal Dienstverlener zich inspannen om de software up-to-date te houden en haar kennis omtrent de software en haar functioneren op peil te houden, alsmede om daarover advies uit te brengen aan Opdrachtgever. Dienstverlener is bij onderhoud afhankelijk van haar leverancier(s) en derden. Dienstverlener is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte werking van de software niet ten goede komt.

4.5. Indien onderhoud is overeengekomen, zal Dienstverlener zich voorts inspannen om door Opdrachtgever verzochte veranderingen en nieuwe functionaliteit toe te voegen aan de software. Indien naar het oordeel van Dienstverlener een verzochte verandering het functioneren of de veiligheid van de software negatief kan beïnvloeden, zal Dienstverlener dit schriftelijk melden aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever desondanks staat op de verandering, zal Dienstverlener deze doorvoeren, zulks op eigen risico van Opdrachtgever en zonder enige aansprakelijkheid voor Dienstverlener.

4.6. Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan de software wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan Dienstverlener heeft gemeld en Dienstverlener deze schriftelijk heeft goedgekeurd. Dienstverlener kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden.

Artikel 5. Meerwerk en onverwachte kosten

5.1. Alle wijzigingen in de overeengekomen werkzaamheden, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door onvoorziene externe omstandigheden een andere uitvoering absoluut noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever. Een uitwerking van de in artikel 1.1 bedoelde algemene omschrijving zal niet worden gezien als een dergelijke wijziging.

5.2. Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat Dienstverlener tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk op te zeggen, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.

5.3. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostenverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen zonder dat dit aan Dienstverlener kan worden verweten, is Dienstverlener gerechtigd de relevante vergoeding(en) aan te passen op deze omstandigheden.

5.4. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn of blijken, heeft Dienstverlener het recht de relevante vergoeding(en) daarop aan te passen.

Artikel 6. Oplevering en aanvaarding

6.1. Indien een dienst strekt tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van software, zal Dienstverlener de software of gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 20 werkdagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.

6.2. Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Dienstverlener zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan zij doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens de in lid 1 bedoelde periode om de revisie of motivatie goed of af te keuren.

6.3. Indien Opdrachtgever ook na een redelijk aantal revisies of motivaties het opgeleverde geheel of gedeeltelijk blijft afkeuren, is Dienstverlener gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het afgekeurde. Opdrachtgever krijgt in dat geval een volledige restitutie van de voor het afgekeurde betaalde prijs. Dienstverlener kan slechts opzeggen na bij een revisie of motivatie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is en Opdrachtgever deze geheel of gedeeltelijk afkeurt.

6.4. Indien software in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van de software van die fase te geven. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.

6.5. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Dienstverlener het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in software na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook.

Artikel 7. Rechten van intellectuele eigendom

7.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van een dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde software berusten uitsluitend bij Dienstverlener en diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de software niet verveelvoudigen of openbaar maken.

7.2. Indien enig recht van intellectueel eigendom op software wordt overgedragen van Dienstverlener naar Opdrachtgever, behoudt Dienstverlener een onbeperkte en eeuwigdurende licentie om de software en onderdelen daarvan te gebruiken in haar bedrijfsvoering en uit te leveren aan anderen.

7.3. Dienstverlener behoudt te allen tijde het recht de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis ten behoeve van andere opdrachtgevers te gebruiken, voorzover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.

7.4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de software te verwijderen of te wijzigen.

7.5. Niets uit het voorgaande mag worden geïnterpreteerd of toegepast op een wijze die strijd oplevert met een bepaling uit licenties, zoals opensourcelicenties, op software van derden die onderdeel zijn van de door Dienstverlener ontwikkelde software. Indien deze licenties verplichtingen met zich meebrengen voor de door Dienstverlener ontwikkelde software, gaan deze verplichtingen boven het in dit artikel bepaalde.

Artikel 8. Geheimhouding

8.1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van deze overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was.

8.2. Informatie zal niet als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze
a) beschikbaar is uit openbare bronnen, zoals websites of octrooidatabanken,
b) reeds voor de datum van verstrekking door de verstrekkende partij in het bezit was van de ontvangende partij,
c) verkrijgbaar is bij een derde zonder dat deze derde enige geheimhoudingsbepaling jegens de verstrekkende partij zou schenden door de verstrekking aan de ontvangende partij,
d) onafhankelijk en zonder gebruikmaking van informatie van de verstrekkende partij is ontwikkeld door de ontvangende partij, of
e) zonder bijzondere inspanning af te leiden is uit vrij op de markt beschikbare producten, waarbij het decompileren van software in ieder geval als “bijzondere inspanning” gezien wordt.

8.3. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van deze overeenkomst.

8.4. Alle verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 9. Facturen en betalingsverplichting

9.1. Dienstverlener zal Opdrachtgever factureren conform de offerte of nadere afspraken voor de verrichte werkzaamheden. Betaling van deze facturen dient te gebeuren binnen veertien dagen na de factuurdatum.

9.2. Dienstverlener zal maandelijks tegen het bij Opdrachtgever bekende uurtarief factureren, waarbij naar het dichtstbijzijnde kwartier wordt afgerond (met een minimum van één kwartier).

9.3. Dienstverlener is gerechtigd een aanbetaling te bedingen. In dat geval zal Dienstverlener de eerste facturen verrekenen met de aanbetaling. Indien het totaalbedrag van alle facturen minder blijkt dan de aanbetaling, zal Dienstverlener het verschil terugbetalen. Dienstverlener is gerechtigd pas na voldoening van de aanbetaling de werkzaamheden te starten.

9.4. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na de betalingstermijn van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Dienstverlener.

9.5. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder mede begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

9.6. Een vordering tot betaling wordt direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

9.7. In bovenstaande gevallen heeft Dienstverlener voorts het recht alle met Opdrachtgever aangegane overeenkomsten zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

9.8. Opdrachtgever is niet gerechtigd om aan Dienstverlener verschuldigde bedragen te verrekenen met enig door Dienstverlener aan Opdrachtgever verschuldigd bedrag.

Artikel 10. Aansprakelijkheid van Dienstverlener

10.1. Dienstverlener is slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

10.2. Iedere aansprakelijkheid van Dienstverlener voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

10.3. Dienstverlener is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door Dienstverlener gegeven inlichtingen of adviezen dan wel beschikbaar gestelde software waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de overeenkomst vormt.

10.4. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige leden zal worden uitgekeerd is de som van de gefactureerde en daadwerkelijk betaalde bedragen voor de zes maanden voorafgaand aan het moment waarop het schadebrengende feit zich voordeed. Dit maximumbedrag komt echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Dienstverlener.

10.5. De aansprakelijkheid van Dienstverlener wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Dienstverlener onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Dienstverlener ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Dienstverlener in staat is adequaat te reageren.

10.6. Opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in enige software of aanvullende dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en die mede bestond uit door Dienstverlener geleverde diensten, software of informatie, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door het door Dienstverlener geleverde.

10.7. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, inen uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Dienstverlener door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Dienstverlener kan worden gevergd, zal de overeenkomst worden opgeschort tot de overmachtsituatie is opgeheven. Indien de overmachtsituatie langer dan dertig dagen heeft geduurd, verkrijgt iedere partij het recht de overeenkomst op te zeggen, echter zonder enige verplichting tot schadevergoeding voor iedere partij.

Artikel 11. Wijzigen overeenkomst

11.1. Een overeenkomst waar deze algemene voorwaarden deel van uitmaken, mag slechts worden gewijzigd met wederzijdse instemming.

11.2. Indien de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd of periodiek verlengd wordt, heeft Dienstverlener het recht elke twaalf maanden of bij elke verlenging deze algemene voorwaarden te wijzigen. Voorts is Dienstverlener op deze momenten gerechtigd de prijzen te wijzigen.

11.3. Indien Dienstverlener dit recht wenst uit te oefenen, dient Dienstverlener de wijzigingen met een termijn van 30 dagen voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum schriftelijk of elektronisch bekend te maken aan Opdrachtgever.

11.4. Indien Opdrachtgever binnen deze termijn bezwaar maakt tegen een wijziging, en Dienstverlener niet vervolgens binnen deze termijn de bezwaarlijke wijziging intrekt, is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst(en) waarop de bezwaarlijke wijziging betrekking heeft op te zeggen per de datum waarop de bezwaarlijke wijziging in werking treedt.

Artikel 12. Duur van de overeenkomst

12.1. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk strekt tot ontwikkeling of aanpassing van software, wordt de overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de in de offerte aangegeven duur of totdat de software ontwikkeld en aanvaard is. Behoudens in de gevallen vermeld in deze algemene voorwaarden kan de overeenkomst in deze situatie alleen tussentijds worden beëindigd met wederzijds goedvinden.

12.2. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk strekt tot het periodiek verrichten van diensten (zoals ontwikkelen, aanpassen of beheren van diverse niet nader gespecificeerde software), wordt de overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een minimum termijn van één jaar.

12.3. De Overeenkomst wordt bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging tijdig voor een opzegtermijn van twee maanden, steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar.

12.4. Indien Opdrachtgever gerechtigd is krachtens deze algemene voorwaarden de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) op te zeggen, zal een dergelijke opzegging geen gebruiksrechten voor reeds opgeleverde en aanvaarde software aantasten. Geen gebruiksrecht bestaat echter voor afgekeurde software of delen daarvan.

12.5. Ieder gebruiksrecht van Opdrachtgever vervalt indien Dienstverlener de overeenkomst ontbindt wegens wanprestatie van Opdrachtgever.

12.6. Opdrachtgever verkrijgt slechts het recht de overeenkomst te ontbinden wegens toerekenbare tekortkoming van Dienstverlener in de nakoming van de overeenkomst indien Opdrachtgever Dienstverlener onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Dienstverlener ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Dienstverlener in staat is adequaat te reageren.

12.7. Iedere partij is gerechtigd de overeenkomst per direct op te zeggen indien de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de andere partij wordt gelegd, de andere partij overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

12.8. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Dienstverlener gerechtigd om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle ten behoeve van Opdrachtgever opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Dienstverlener is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.

Artikel 13. Slotbepalingen

13.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Dienstverlener gevestigd is.

13.3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

13.4. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en integriteit van de e-mail of fax voldoende vaststaat. In geval van e-mail dient de ontvanger bovendien de ontvangst impliciet of expliciet te hebben bevestigd.

13.5. De door Dienstverlener ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

13.6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bankof gironummer.

13.7. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze toestemming is echter niet noodzakelijk in geval van overdracht van alle rechten en verplichtingen aan een moeder-, zuster- of dochtermaatschappij of, in het geval van Dienstverlener, aan een derde die de relevante bedrijfsactiviteiten van haar overneemt.

Contact

Open IT Solutions is een jong en dynamisch bedrijf en vooral gericht op kleine ondernemingen voor het leveren van services.

De kracht van Open IT Solutions ligt in basis in het brede overzicht van IT producten die beschikbaar zijn op de markt. 

Wij zijn overtuigd dat producten die gebruik maken van open standaarden en/of open source veelal een grotere kwaliteit bezitten en over een langere periode beschikbaar blijven / toegankelijk / ondersteund zijn dan gesloten standaarden of gesloten source.